Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne warunki umowy sprzedaży części zamiennych firmy „JAPPARTS" W. Sierant, A.Bandura, J.Charchuła Sp.j. z siedzibą w Gdańsku

 

1. TERMINOLOGIA

 1. "PRODUKTY" asortyment aktualnieznajdujący się w ofercie SPRZEDAJĄCEGO.
 2. "SPRZEDAJĄCY" oznacza spółkę„Japparts" W. Sierant, A. Bandura, J. Charchuła Sp.j. z siedzibą w Gdańsku.
 3. "KUPUJĄCY" oznacza podmiot określonyna Fakturze jako kupujący.

 

2. ZAKRES

 1. Niniejsze Ogólne Warunki określają standardowe warunki, na jakich SPRZEDAJĄCY sprzedaje i dostarcza KUPUJĄCEMU PRODUKTY.
 2. SPRZEDAJĄCEGO nie obowiązują żadne warunki sprzedaży lub zastrzeżenia KUPUJĄCEGO sprzeczne z niniejszymi warunkami, nawet jeśli SPRZEDAJĄCY nie wyraził wyraźnego sprzeciwu wobec takich warunków lub zastrzeżeń. KUPUJĄCY nie może dokonać cesji swych praw i obowiązków wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków.
 3. Warunki sprzedaży takie jak: rabat, cena, terminpłatności, forma dostawy itp. są ustalane indywidualnie z KUPUJĄCYM.
 4. Wszelkie postanowienia zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach, wyłączające bądź ograniczające prawa konsumentów zagwarantowane przepisami powszechnie obowiązującymi, nie wiążą KUPUJĄCEGO, o ile zawiera on umowę działając w charakterze konsumenta.

 

3. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Wszelkie zamówienia składane SPRZEDAJĄCEMUpozostają ważne wyłącznie jeśli potwierdzi je na piśmie bądźjeśli dostarczy zamówione PRODUKTY KUPUJĄCEMU.

 

4. ZWROT PRODUKTÓW

 1. Zwrot produktu następuje wyłącznie za zgodą SPRZEDAJĄCEGO, na podstawie pisemnego zgłoszenia, w terminie 7 dni od dnia nabycia produktu. SPRZEDAJACY zastrzega sobie prawo obciążenia KUPUJĄCEGO dodatkowymi kosztami manipulacyjnymi w wysokości 10% wracanego PRODUKTU.
 2. Zwracany produkt musi być kompletny, dostarczonySPRZEDAJĄCEMU w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladówużytkowania i uszkodzeń mechanicznych.
 3. Nie uwzględnia się zwrotu :
  - produktów sprowadzanych pod zamówienie KUPUJĄCEGO
  - częsci elektrycznych i elektronicznych
  - płynów eksploatacyjnych oraz materiałów smarnych
 4. SPRZEDAJĄCY nie uwzględnia zwrotu PRODUKTÓW,których wartość zakupu nie przekracza 25 PLN netto.
 5. Warunkiem uwzględnienia przez SPRZEDAJĄCEGO zwrotu produktu zgłoszonego przez KUPUJĄCEGO jest brak zaległości w płatnościach.
 6. Żądanie zwrotu winno być zgłoszone na druku, dostępnym na stronie internetowej www.japparts.pl oraz w punktach sprzedaży Japparts

 

5. OPŁATA DODATKOWA

 1. Za wybrane PRODUKTY SPRZEDAJĄCY ma prawo pobrać opłatę dodatkowa, płatną na warunkach i w terminach indywidualnie uzgodnionych z KUPUJĄCYM. Opłata dodatkowa powiększa cenę towaru.
 2. SPRZEDAJĄCY zwróci KUPUJĄCEMU opłatę dodatkową po spełnieniu następujących warunków:
  - KUPUJĄCY przekaże SPRZEDAJĄCEMU zużyty identyczny odpowiednik zakupionego PRODUKTU w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury VAT,
  - odpowiednik musi zostać przekazany w stanie umożliwiającym jego regenerację
  - SPRZEDAJĄCY lub producent pozytywnie zweryfikuje odpowiednik jako nadający się do regeneracji.
 3. SPRZEDAJĄCY nie zwróci otrzymanych częśc izużytych, zakwalifikowanych jako nadające się do regeneracji, wszczególności półosi napędowych, pomp wspomagania, zacisków hamulcowych i przekładni kierowniczych ze wspomaganiem,sprzedawanych w systemie z opłatą dodatkową.
 4. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie 30 dniowy termin na weryfikację dostarczonego mu odpowiednika, liczony od dnia dostarczenia go SPRZEDAJĄCEMU.
 5. Po pozytywnej weryfikacji, SPRZEDAJĄCY wystawistosowną fakturę korygującą.
 6. Kryteria stanu technicznego przyjmowanych zamienników dostępne są u SPRZEDAJĄCEGO lub są do uzyskania od producenta .

 

6.GWARANCJA SPRZEDAJĄCEGO

 1. Jeżeli dostarczone PRODUKTY są wadliwe lubjeżeli w trakcie trwania gwarancji ulegną uszkodzeniu (z powodu wadtkwiących w chwili sprzedaży w PRODUKCIE), SPRZEDAJĄCY po uznaniureklamacji zobowiązuje się wedle własnego uznania wymienićprodukt na wolny od wad lub dokonać niezbędnych napraw.
 2. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie z chwiląupływu gwarancji producenta PRODUKTÓW bądź upływu 12 miesięcyod dnia sprzedaży PRODUKTÓW KUPUJĄCEMU, w zależności od tego, conastępuje wcześniej.
 3. Gwarancja nie obejmuje przypadków:
  - niewłaściwego użytkowania, w tym używaniaPRODUKTÓW w warunkach nietypowych, bądź do celów niezgodnych zzaleceniami producenta,
  - wadliwej konserwacji,
  -naturalnego zużycia,
  -samowolnej naprawy lub przeróbki i zmianydokonanej przez KUPUJĄCEGO,
 4. Zerwanie nalepki gwarancyjnej z elementów układów termicznych (w szczególności chłodnic, nagrzewnic, parowników, skraplaczy, sprężarek klimatyzacji, wentylatorów wnętrza i wentylatorów chłodnic w kompletacji z silnikiem),oznacza automatyczne wygaśnięcie gwarancji.
 5. Gwarancja SPRZEDAJĄCEGO stanowi jedyne uprawnienie wynikające z tytułu szkód, jakie KUPUJĄCY może doznać w związku z wadami towarów bądź nienależytym wykonaniem umowy.
 6. SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysków, dochodów lub korzyści, w tym stratę czasu bądź utratę możliwości używania PRODUKTÓW, kosztów takich jak: koszt transportu, demontażu i montażu, badań itp. Strony uzgadniają, że odpowiedzialność SPRZEDAJĄCEGO wobec KUPUJĄCEGO nie przekroczy ceny fakturowej PRODUKTÓW.

 

7. REKLAMACJA

 1. Wszelkie roszczenia dotyczące nabytego produktu powinny być składane w formie pisemnej niezwłocznie (nie dłużej niż 14 dni) od dnia, w którym KUPUJĄCY po raz pierwszy stwierdził lub mógł stwierdzić wadę lub uszkodzenie. Po upływie powyższego terminu roszczenie z tytułu udzielonej gwarancji jakości wygasa.
 2. KUPUJĄCY obowiązany jest zbadać stan przesyłki niezwłocznie po jej otrzymaniu. Jeżeli KUPUJĄCY stwierdzi uszkodzenie opakowania, ubytek zawartości lub uszkodzenie przesyłki zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić to przewoźnikowi i SPRZEDAJĄCEMU.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne winno być zgłoszone nadruku, dostępnym na stronie internetowej www.japparts.pl
 4. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć reklamowany towar, fakturę zakupu, kartę gwarancyjną (o ile została wydana) oraz zaświadczenie Autoryzowanej Stacji Obsługi o zaistniałej usterce.
 5. SPRZEDAJĄCY rozpatrzy reklamację w ciągu 30dni, zastrzegając sobie prawo do przedłużenia tego terminu z uwagina konieczność wysłania reklamowanego PRODUKTU do producenta celem sporządzenia stosownej ekspertyzy.

 

8. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Płatność następuje na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT lub w kasie SPZEDAJĄCEGO.
 2. Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym SPRZEDAJĄEGO.
 3. Zgłoszenie reklamacji bądź żądania zwrotu towaru nie zwalnia KUPUJĄCEGO z obowiązku zapłaty ceny za SPRZEDANY towar.

 

9. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

 1. PRODUKTY pozostają własnością SPRZEDAJĄCEGO do czasu otrzymania przez SPRZEDAJĄCEGO pełnej zapłaty zawszystkie PRODUKTY, niezależnie od tego, czy PRODUKTY zostaną dostarczone KUPUJĄCEMU.

 

10. SIŁA WYŻSZA

 1. Jeżeli w trakcie trwania relacji umownych wystąpią okoliczności które nie mogły być przewidziane w momencie zawierania umowy, a które stworzą dla stron częściową albo pełną przeszkodę w wypełnieniu umownych zobowiązań (Siła Wyższa), Strony będą zwolnione z odpowiedzialności za ich niewykonanie w stopniu równym wpływowi tych okoliczności na ową Stronę.
 2. Siła Wyższa obejmuje wydarzenia, które mogąnie być brane pod uwagę przy zachowaniu należytej staranności, włączając napaść, wojnę i inne niepokoje, handlowe, walutowe,polityczne i inne spowodowane przez jakąkolwiek władzę, a także naturalne klęski, jak pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, itp.,dalej opóźnienia dostaw materiałów i komponentów nie z winy SPRZEDAJĄCEGO, opóźnienia komunikacyjne, wypadki przy produkcji i podobne zdarzenia, takie jak instrukcja lub nakaz kompetentnych władz, który może zakłócić albo wyłączyć możliwość wypełnienia zobowiązań umownych.

 

11. PRAWO WŁAŚCIWE I ZAPIS NA SĄD.

 1. Umowa podlega prawu polskiemu.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowyrozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedzibySPRZEDAJĄCEGO.